English version   

Instytut Prewencji Przemocy

Instytut Prewencji Przemocy jest projektem edukacyjnym na rzecz zapobiegania zjawiska przemocy w rodzinie w ramach Ośrodka Wsparcia Po-Moc.

W 2001 roku, Marek Prejzner, zainicjował w Polsce koncepcję i praktykę programów dla sprawców przemocy w rodzinie, która opierała się na amerykańskich doświadczeniach Programu Duluth. Szkolenia, seminaria, wykłady i doradztwo w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie poskutkowały tworzeniem w Polsce pierwszych programów dla sprawców przemocy w rodzinie, które mają zasadnicze znaczenie dla ograniczenia i zapobiegania przemocy domowej.

W ramach Instytutu Prewencji Przemocy zrealizowano dotychczas szkolenia m. in. dla: Fundacji im. Stefana Batorego, Centre For Addiction Counselling Ltd. Dublin, Służby Więziennej, Caritas Rosja Nowosybirsk, Sądu Rejonowego w Łomży, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Rzeszowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy Zdroju, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Elblągu, Letniej Szkoły Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, dla pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej oraz przedstawicieli instytucji systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych związanych z procedurą Niebieskiej Karty) z terenu całej Polski.