Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie

„Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie”

Specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Model Duluth

(sesja I i II, 50 godz. szkolenia)

33 Edycja Szkolenia

26-28.10.2018 i 16-18.11.2018 – edycja w Warszawie – nabór zakończony

34 Edycja Szkolenia

26-28.04.2019 i 24-26.05.2019 – edycja w Warszawie – trwa nabór

35 Edycja Szkolenia

25-27.10.2019 i 22-24.11.2019 – edycja w Warszawie – trwa nabór

Realizatorzy szkolenia posiadają kwalifikacje zgodne z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2018-2019 na podstawie art. 8 pkt 5  ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

W październiku 2015 r. Instytut Prewencji Przemocy pełnił funkcję lokalnego gospodarza i organizatora corocznego spotkania przedstawicieli ponad 40 organizacji pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie z terenu całej Europy, zrzeszonych w ramach Europejskiej Sieci Organizacji Pracujących ze Sprawcami Przemocy Domowej WWP EN.

Cele:

uczestnicy szkolenia po zakończeniu zajęć

– zwiększą zasób wiedzy na temat przemocy w rodzinie oraz możliwości jej zatrzymania i ograniczenia poprzez pracę ze sprawcami,

– zapoznają się z efektywną metodą pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie,

– poznają całościowy model pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie,

– rozwiną świadomość i pogłębią wrażliwość wobec zjawiska przemocy w rodzinie,

– rozwiną umiejętności przydatne w pracy z grupą dla sprawców przemocy w rodzinie.

Tematyka zajęć sesji I :

– model pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie,

– cele grupy korekcyjno edukacyjnej,

– współpraca społeczności lokalnej,

– wpływ otoczenia społecznego na przemoc w rodzinie,

– odpowiedzialność sprawcy,

– charakterystyka sprawcy,

– ocena ryzyka.

Tematyka zajęć sesji II: prezentacja podręcznika do pracy z grupą oraz ćwiczenia

– wykorzystanie modelu Duluth w warunkach lokalnych,

– charakterystyka efektywności pracy grupy korekcyjno-edukacyjnej,

– rola i zadania facylitatorów,

– narzędzia pracy /plan akcji i bezpieczeństwa, kwestionariusz kontrolowania i inscenizacje/,

– koło władzy i kontroli.

Szkolenia odbywają się w siedzibie Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii MOP, przy ul. Boryszewskiej 4, w Warszawie.

Początek zajęć w piątek o godz. 15.00, zakończenie w niedzielę ok godz. 13.00 /łącznie 50 godzin dydaktycznych/

Koszt zajęć 1200 zł za cały kurs płatny jednorazowo (nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia).

Prosimy o wniesienie opłaty przelewem do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na konto: 58 1050 1214 1000 0092 0409 5294

UWAGA !!! Ilość miejsc ograniczona. Uczestnicy, którzy ukończą program z sukcesem otrzymają zaświadczenie.

Prowadząca: Izabela Banasiak (certyfkowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP)

zgłoszenia: kontakt@duluth.pl

***

Szkolenie superwizyjne

(25 godzin szkolenia)

Dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie obejmuje superwizję pracy z osobami stosującymi przemoc jak i z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie w formach indywidualnych i grupowych; uwzględnia zarówno kontekst relacji pomocy jak i proceduralny, związany m.in. z Niebieską Kartą i pracą grup roboczych. Udział w grupie wymaga od Uczestników otwartości w przedstawieniu własnej pracy, gotowości do jej analizwania oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniach. Zachęcamy do udziału w jednej lub dwóch sesji superwizji.

Terminy:

Informacja wkrótce.

Początek zajęć w piątek o godz. 14.00, zakończenie w niedzielę o godz. 14.00

Koszt udziału w jednej edycji: 600 zł.

Prowadząca: Izabela Banasiak (certyfkowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP)

zgłoszenia: kontakt@duluth.pl