Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie

Szkolenie superwizyjne

superwizja pracy z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc, pomoc w obszarze przeciwdziałania przemocy, uwzględniająca zarówno obszar terapeutyczny, interwencyjny jak i proceduralny

7-8 grudzień 2019

Superwizja rozpocznie się w sobotę o godz. 10.00, zakończenie w niedzielę o godz. 17.00 /łącznie 20 godzin/

Koszt: 650 zł

Prowadzący: Izabela Banasiak, certyfkowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Michał Trojnar, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

zgłoszenia: kontakt@duluth.pl

 ***

„Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie”

Specjalistyczne szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Model Duluth

(sesja I i II, 50 godz. szkolenia)

34 Edycja Szkolenia

26-28.04.2019 i 24-26.05.2019 – edycja w Warszawie – nabór zakończony

35 Edycja Szkolenia

25-27.10.2019 i 22-24.11.2019 – edycja w Warszawie – trwa nabór

Realizatorzy szkolenia posiadają kwalifikacje zgodne z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2018-2019 na podstawie art. 8 pkt 5  ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

W październiku 2015 r. Instytut Prewencji Przemocy pełnił funkcję lokalnego gospodarza i organizatora corocznego spotkania przedstawicieli ponad 40 organizacji pracujących ze sprawcami przemocy w rodzinie z terenu całej Europy, zrzeszonych w ramach Europejskiej Sieci Organizacji Pracujących ze Sprawcami Przemocy Domowej WWP EN.

Cele:

uczestnicy szkolenia po zakończeniu zajęć

– zwiększą zasób wiedzy na temat przemocy w rodzinie oraz możliwości jej zatrzymania i ograniczenia poprzez pracę ze sprawcami,

– zapoznają się z efektywną metodą pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie,

– poznają całościowy model pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie,

– rozwiną świadomość i pogłębią wrażliwość wobec zjawiska przemocy w rodzinie,

– rozwiną umiejętności przydatne w pracy z grupą dla sprawców przemocy w rodzinie.

Tematyka zajęć sesji I :

– model pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie,

– cele grupy korekcyjno edukacyjnej,

– współpraca społeczności lokalnej,

– wpływ otoczenia społecznego na przemoc w rodzinie,

– odpowiedzialność sprawcy,

– charakterystyka sprawcy,

– ocena ryzyka.

Tematyka zajęć sesji II: prezentacja podręcznika do pracy z grupą oraz ćwiczenia

– wykorzystanie modelu Duluth w warunkach lokalnych,

– charakterystyka efektywności pracy grupy korekcyjno-edukacyjnej,

– rola i zadania facylitatorów,

– narzędzia pracy /plan akcji i bezpieczeństwa, kwestionariusz kontrolowania i inscenizacje/,

– koło władzy i kontroli.

Szkolenia odbywają się w siedzibie Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii MOP, przy ul. Boryszewskiej 4, w Warszawie.

Początek zajęć w piątek o godz. 15.00, zakończenie w niedzielę ok godz. 13.00 /łącznie 50 godzin dydaktycznych/

Koszt zajęć 1500 zł za cały kurs płatny jednorazowo (nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia).

Prosimy o wniesienie opłaty przelewem do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć na konto: 58 1050 1214 1000 0092 0409 5294

UWAGA !!! Ilość miejsc ograniczona. Uczestnicy, którzy ukończą program z sukcesem otrzymają zaświadczenie.

Prowadząca: Izabela Banasiak, certyfkowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP

zgłoszenia: kontakt@duluth.pl