Trening intrapsychiczny

dla osób zawodowo zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie lub planujących rozpoczęcie pracy w tym zakresie

Realizatorzy szkolenia posiadają kwalifikacje zgodne z wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 r. do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2016-2017 na podstawie art. 8 pkt 5  ustawy z dnie 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Trening intrapsychiczny

poszerzający świadomość w zakresie wpływu osobistych/rodzinnych/zawodowych doświadczeń związanych z przemocą na życie i pracę.

Cel:

– poszerzenie własnych możliwości w zakresie kontaktu i pracy z ofiarami, sprawcami i świadkami przemocy,

-oraz odpowiedź na pytania:

Jak osobiste doświadczenia związane z doznawaniem przemocy w rodzinie, związku, w miejscu pracy wpływają na jakość mojego życia i pracy?

Jak osobiste traumy mogą stać się zasobem bądź ograniczeniem w skutecznej w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

Jak odróżnić trud emocjonalny/energetyczny towarzyszący pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie od emocjonalnych reakcji będących konsekwencją traumatycznych doświadczeń z przeszłości, i jak sobie z nim radzić?

Jaki wpływ mają na mnie traumy,  których członkowie mojej rodziny/ przodkowie doznali w przeszłości i jak mogą warunkować moje reakcje emocjonalne towarzyszące pracy?

Jak doświadczenia własne związane z przemocą wpływają na przyjmowanie pozycji uległości lub dominacji w związkach i relacjach oraz co może być konstruktywną alternatywą?

Jak przekroczyć osobiste oraz rodzinne traumy i skutecznie pomagać innym bez poczucia obciążenia i ryzyka tzw. wypalenia zawodowego?

Trening intrapsychiczny pozwala na uzyskanie wglądu w powyższe obszary oraz stwarza możliwość odnalezienia konstruktywnych rozwiązań  w zakresie radzenia sobie z osobistymi doświadczeniami i podejmowania skutecznych działań na płaszczyźnie zawodowej i osobistej.

Trening składa się z dwóch sesji w odstępie ok. miesiąca, trwających  od piątku, od godz. 15 do niedzieli, do  godz. 13, w sumie 50 godz.

Miejsce: Warszawa, szczegóły wkrótce.

Koszt: 1200 zł