English version   

Instytut Prewencji Przemocy

Instytut Prewencji Przemocy prowadzi działalność na rzecz zapobiegania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez stwarzanie warunków dla zmiany osobom stosującym przemoc oraz prowadzenie pracy edukacyjnej i profilaktycznej. Działalność Instytutu Prewencji Przemocy rozpoczął Marek Prejzner w 2001 roku, inicjując w Polsce koncepcję i praktykę programów dla sprawców przemocy w rodzinie, która opierała się na amerykańskich doświadczeniach Programu Duluth. Szkolenia, seminaria, wykłady i doradztwo w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie poskutkowały tworzeniem w Polsce pierwszych programów dla sprawców przemocy w rodzinie, które mają zasadnicze znaczenie dla ograniczenia i zapobiegania przemocy domowej...

Zobacz więcej
Aktualności